Πιλοτική λειτουργία

 Ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου