Πιλοτική λειτουργία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Γραφείο Κίνησης & Διαχείρισης Οχημάτων)
Δημήτριος Κοντός 2795360503 dkontos@gortynia.gov.gr