Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ.Ε.Βυτίνας και Δ.Ε.Κλείτορος»