Πιλοτική λειτουργία

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 1077/07-02-2024 διακήρυξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ» (Σ.Α.205792) από 01–04–2024 & ώρα 14:00 σε 22 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 29 Απριλίου 2024 και ώρα 14.00