Πιλοτική λειτουργία

Ολοκλήρωση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Γορτυνίας

15/12/2023

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για
την Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο του
Ν.4759/2020 ,και με βάση την εγκύκλιο Α.Π. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774-14.06.2021
«Τεχνικές Οδηγίες για τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των
Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων»
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων
-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 238.1.2/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΝΧ46Ψ844-Θ4Β) απόφαση
ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρουγια το ποσό και
συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 της Δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την
Εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»
Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.
Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του
σχεδίου πόλης , μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί
απαλλοτρίωση . Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού
Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων υλοποιείται :
 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία
(1) από τις τέσσερις κατηγορίες , όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν.
4759/2020 και στη συνέχεια ,
 Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό
σχεδιασμό του οικείου δήμου , δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας ,
όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

Τέλος, η υπηρεσία έκλεισε με επιτυχία καθώς εγκρίθηκε από την επιτροπή
ποιότητας ζωής του Δήμου με αριθμό απόφασης 04/2023 (ΑΔΑ: 6ΗΗ9Ω90-4ΔΡ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ