Πιλοτική λειτουργία

Μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο επεξεργασίας