Πιλοτική λειτουργία

Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Τροπαίων