Πιλοτική λειτουργία

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.