Πιλοτική λειτουργία

Δήμος Γορτυνίας: Πρόσληψη για την αντιπυρική περίοδο έτους 2024, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα 1η Ιουλίου 2024 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024