Πιλοτική λειτουργία

Απόφαση Δημάρχου: «Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Γορτυνίας».

21/6/2024

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ 102Α/01-05-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»

3. Την έγκριση του από 7.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β/2003)

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας (ΦΕΚ 4628/Β’/21-10-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Το υπ’ αριθ. 9032/14-12-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας».

6. Τον Ν.4662/2020 (Α΄ 27)«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

7. Την με αρ. 8778/14-3-2020 Απόφαση του Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ).

8.  Τη με αρ.πρωτ. 125/08.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΙΘ7Ω90-ΩΗΡ) Απόφαση Δημάρχου Γορτυνίας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου & Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του».

9. Τη με αρ. 120/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας με θέμα: « Ορισμός αιρετών μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γορτυνίας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Γορτυνίας αποτελούμενο από τους κάτωθι:

 • Δήμαρχο Γορτυνίας, κο Ευστάθιο Χαρ. Κούλη, ως Πρόεδρο.
 • Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την πλειοψηφία και Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κο Δημήτριο Καζά αναπληρούμενο από τον επίσης Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Απόστολο Αποστολόπουλο.
 • Δημοτικό Σύμβουλο, κο Δημήτριο Τσέκα προερχόμενο από την μειοψηφία αναπληρούμενο από τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κο Νικόλαο Μηλιώνη.
 • Υπάλληλο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γορτυνίας, κο Γεώργιο Τσίτουρα.
 • Διοικητή του  Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βυτίνας, Πυραγό, κο Ευστάθιο Μανωλάτο.
 • Διοικητή του  Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τροπαίων, Ανθυποπυραγό, κο Ραφαήλ Νικόλαο Αμοιρίδη.
 • Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας, Ανθυπαστυνόμο, κο Βασίλειο Φώτο.
 • Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Τροπαίων, Αστυνόμο Β,’ κα Νικολέττα Κυρίου – Καρβέλη.
 • Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας, κο Βασίλειο Βαρδιάμπαση.
 • Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Τροπαίων, κο Χρήστο Παπαφράγκο.
 • Προϊσταμένη του Δασαρχείου Βυτίνας, αναπληρώτρια Δασάρχη, κα Βασιλική Σαράντη.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος, οι ανωτέρω αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Γ. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι, οφείλουν άμεσα, να ενημερώνουν το Δήμο Γορτυνίας, για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει ως προς την σύνθεση του Σ.Τ.Ο., στο μέρος που τους αφορά.

Δ. Γραμματειακή Υποστήριξη στο Συντονιστικό Τοπικό  Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Γορτυνίας, παρέχεται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γορτυνίας, το οποίο μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο. και την τήρηση των πρακτικών.

Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:

 • Μέλη Σ. Τ. Ο. Δήμου Γορτυνίας

Εσωτερική Διανομή:

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Γενική Γραμματέα
 • Αντιδήμαρχοι Δήμου Γορτυνίας
 • Διευθύνσεις & Τμήματα Δήμου Γορτυνίας, για να λάβουν γνώση οι Προϊστάμενοι.