Πιλοτική λειτουργία

Απόφαση Δημάρχου: «Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Γορτυνίας σε θέματα αντιμετώπισης αγροτοδασικών πυρκαγιών».

21/6/2024

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

1. τον Ν. 4662/2020«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27 τ. Α’), όπως ισχύει.

2. το με αρ. πρωτ. A1161/18-04-2023/ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020.

3. το με αρ. πρωτ. Α1309/28-04-2023/5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ 2”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης” και σε εκτέλεση του 2ου σχετικού

4. Τη με αρ.πρωτ. 125/08.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΙΘ7Ω90-ΩΗΡ) Απόφαση Δημάρχου Γορτυνίας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου & Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του».

Εξουσιοδοτούμε

τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κο Δημήτριο Καζά ως αναπληρωτή του Δημάρχου, στο Στοιχείο Διοίκησης και μόνο, σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του ίδιου να βρεθεί άμεσα στον τόπο που εξελίσσεται τυχόν πυρκαγιά. Ο εξουσιοδοτημένος Αντιδήμαρχος οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο, προκειμένου να λάβει την απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών. Η σύγκληση του  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)  δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη της απόφασης ή την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:

  • Ορισμένο Αντιδήμαρχο Γορτυνίας
  • Μέλη Σ.Τ.Ο.  Δήμου Γορτυνίας

Εσωτερική Διανομή:

  • Γραφείο Δημάρχου
  • Γενική Γραμματέα
  • Αντιδήμαρχοι Δήμου Γορτυνίας
  • Διευθύνσεις & Τμήματα Δήμου Γορτυνίας, για να λάβουν γνώση οι Προϊστάμενοι.