Πιλοτική λειτουργία

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της ΠΕ Αρκαδίας, κατά την αντιπυρική περίοδο 2024.

13/6/2024

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 129-131 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82 Α’/20-04-2022).
 2. Τα άρθρα 113,114,159,160,186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
  τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και
  λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 102, τευχ. Α).
 4. Το Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών
  δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων» (ΦΕΚ 157, τευχ. Α’).
 5. Την ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γ.Σ.Π.Π. με τη συνθηματική
  λέξη Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423, τευχ. Β’).
 6. Το υπ’ αριθμ. 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) με
  θέμα: «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών
  Πυρκαγιών, με την κω δι κή ονομασ ία « Ι ΟΛΑ ΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου
  Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη Ξενοκράτης».
 7. Την Απόφαση 109829 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
  Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 90/2021 απόφασης του
  Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την τροποποίηση του
  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 3833/τευχ.
  Β ́/17-08-2021).
 8. Την υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1923 Β’/13-05-2021)
 9. Το υπ’ αριθμ. 2902/27-04-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) με θέμα:
  «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων».
 10. Το υπ’ αριθμ. 2093/23-03-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «Προγραμματισμός
  Ειδικών Συνεδριάσεων Οργάνων Π.Π….»
 11. Την εισήγηση της Π.Υ. ΠΕ Αρκαδίας με θέμα: «Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης
  πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση», με συνημμένο
  θεματικό Χάρτη όπου απεικονίζονται οι προτεινόμενες περιοχές.
 12. Την εισήγηση της Π.Υ. ΠΕ Αρκαδίας και της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας, Τα πρακτικά της
  από 22-04-2024 Συνεδρίασης του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε Αρκαδίας με θέμα «Μέτρα αποτροπής
  κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και
  άλση.- Απαγόρευση κυκλοφορίας στις εν λόγω περιοχές κατά την αντιπυρική περίοδο
  2024».
 13. Το Ν. 5075 ΦΕΚ Α 206/13.12.2023 Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας
  Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες
  διατάξεις για την κρατική αρωγή.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο εν γένει, διέλευση, κυκλοφορία,
επίσκεψη, διαμονή, παραμονή, κατασκήνωση καθώς και την οργάνωση και διενέργεια
οποιασδήποτε δραστηριότητας αθλητικής ψυχαγωγικής, θρησκευτικής, κ.λπ, εντός των
περιοχών που αποτυπώνονται και στα συνημμένα αποσπάσματα χαρτών (ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ), καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές, όπως
ορίζεται από την Γ.Γ.Π.Π., είναι υψηλός (όπου είναι κατηγορία 3- κίτρινο), είναι πολύ
υψηλός (κατηγορία 4-πορτοκαλί) ή κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5-κόκκινο).


1.1 Στον ορεινό όγκο Μαινάλου, που περικλείεται από τις Εθνικές και επαρχιακές
οδούς (Τρίπολη – Λεβίδι – Βυτίνα – Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
– Σύρνα – Ψάρι – Παλαιομοίρι – Καράτουλας – Βάγγος – Αραχαμίτες – Δόριζα – Μάκρη –
Τρίπολη), ενώ συμπεριλαμβάνεται και το οδικό ασφαλτοστρωμένο τμήμα Αλωνίσταινα -Βυτίνα – Οστρακίνα – Άνω Καρδαράς και Ελάτη – διασταύρωση επαρχιακής οδού Χρυσοβιτσίου – Στεμνίτσας (Κατασκηνώσεις Κωτσόβολου)
1.2 Στην εδαφική έκταση του νοτιοδυτικού Μαινάλου και ειδικότερα στην περιοχή που
βρίσκεται βόρεια της Σ.Κ. Λυκοχίων και περικλείεται βόρεια και δυτικά από το επαρχιακό
οδικό δίκτυο Λυκόχια – Χρυσοβίτσι έως και το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ραπουνι –
Χρυσοβίτσι.
1.3 Στην εδαφική Έκταση του δυτικού Μαινάλου και ειδικότερα στην περιοχή που
βρίσκεται ανατολικά από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καρκαλού – Ράδου –Ζυγοβίστι.
1.4 Στο Δάσος Σκυρίτιδας – Βλαχοκερασιάς, όπως ορίζεται από το περίγραμμα
Βλαχοκερασιά -Κερασιά – Εθν. Οδός Τρίπολης – Σπάρτης (από 18ο ως το 40ο χιλιόμετρο) νότιο σύνορο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας – Αχούρι – Κοίτη του ποταμού
Ευρώτα – Αγριακόνα – Μαυρόγιαννης – Λαγκάδα – Βλαχοκερασιά).
1.5 Στην εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού Πάρνωνα, που περιλαμβάνεται στα
διοικητικά όρια της Π.Ε. Αρκαδίας, όπως προκύπτει από τη με αρικ. 33999/6-09-2010
Κ.Τ.Α. «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησής για την προστασία
χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου και των
πρώην Δήμων Σκυρίτιδας, Τυρού του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και
Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν.
Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» (ΦΕΚ 353/τ.
ΑΑΠ/06.09.2010) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 160/τ.ΑΑΠ/16.06.2011 και ΦΕΚ
226/τ.ΑΑΠ/15.4.2013)».
1.6 Στα περιαστικά αλσύλλια της Δ.Κ. Τρίπολης (Αγίου Γεωργίου, Αγίων Θεοδώρων,
Αγίου Ιωάννη, Μάη Θανασάκου), καθώς και το πευκοδάσος στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου
Τρίπολης.
1.7 Στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας Βάστας και της πέριξ αυτής.
1.8 Στην εδαφική έκταση του βορειοδυτικού Ταϋγέτου και ειδικότερα στην περιοχή
που περικλείεται ανατολικά από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καμάρας – Δυρράχιο –
Νεοχώρι έως και την Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου και το επαρχιακό οδικό δίκτυο
Κυπαρίσσι προς Λογκανίκο έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
1.9 Στην περιοχή οικοσυστήματος της Αρχαίας Γόρτυνας – Ποτάμι Λούσιου, κατά μήκος
του ποταμού στο τμήμα που περικλείεται από την Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμίου –
Μύλος Νεροτριβή Κόκκορη – Εκκλησία Υπαπαντή – Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
– Μονή Φιλοσόφου.
1.10 Στην εδαφική έκταση του δασικού συμπλέγματος Κάπελης Δήμου Γορτυνίας.

Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία στο Εθνικό, Επαρχιακό και
κύριο Δημοτικό δίκτυο δρόμων που συνδέει αστικά κέντρα, τοπικές κοινότητες και
οικισμούς.
Η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν ισχύει για τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε θέσεις, περιοχές καλλιέργειες ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των δασικών οικοσυστημάτων αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους υπό την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί αν ζητηθεί. Αυτονόητο τυγχάνει ότι όλοι οι παραπάνω θα επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή και θα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές,
αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» που εγκρίθηκε με την αριθμ.15005 οικ.
Φ.700.9 απόφαση του Υφ. Προστασίας του πολίτη (ΦΕΚ 1923/Β ́/13-5-2021) ώστε να μη
δημιουργήσουν αιτία δασικής πυρκαγιάς ακόμη και από αμέλεια.
Από την προηγούμενη που θα δημοσιοποιείται ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου
πυρκαγιών στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), και αναλόγως με την
επικινδυνότητα για πυρκαγιά στην ΠΕ Αρκαδίας θα εκδίδεται δελτίο Τύπου, αναφορικά
με τις περιοχές που θα εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και
εκδρομέων, επισημαίνοντας την κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5
(κατάσταση συναγερμού) προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
Σχετική ενημέρωση θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης θα ελέγχεται εντατικά και για κάθε παράβαση θα
επιβάλλεται το πρόστιμο των 300 € (τριακοσίων ευρώ).
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη
βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται σύμφωνα με το Ν. 4926/2022, τα αρμόδια όργανα της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της
Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται).
Παρακαλούνται όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Αρκαδίας οι παραθεριστές, οι τουρίστες και
οι διερχόμενοι να εφαρμόσουν την παραπάνω απόφαση και να δέχονται τον έλεγχο τους
από τις αρμόδιες αρχές όταν τους ζητηθεί.
Παρακαλούμε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και
σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους και τις δυνατότητες τους για την σήμανση και τον
έλεγχο των προαναφερθείσες περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
www.ppel.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες των Δήμων που θα κοινοποιηθεί.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Θεματικός Χάρτης που απεικονίζει τις αναφερόμενες
περιοχές απαγόρευσης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ