Πιλοτική λειτουργία

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου