Πιλοτική λειτουργία

Ανακοίνωση Δήμου Γορτυνίας για την υποβολή δηλώσεων καθαρισμού των οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας – παράταση προθεσμίας

29/5/2024

Ο Δήμος Γορτυνίας, σε συνέχεια των από 28.03.2024 & 01.05.2024 ανακοινώσεων του, ενημερώνει τους πολίτες ότι άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.) που αφορά στο «Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών».

Μέσω αυτής της πλατφόρμας https://akatharista.apps.gov.gr/ οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους έως 30 Ιουνίου. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα ή να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση κύρωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι: οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100μ.) από τα όρια των ανωτέρω α και β περιπτώσεων, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,

ΟΦΕΙΛΟΥΝ

Α) να καθαρίζουν τους ανωτέρω χώρους  από την 1η έως την 30η Απριλίου κάθε έτους, αλλά και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και

Β) να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο παραπάνω Εθνικό Μητρώο ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους. Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ειδικά για το 2024 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την με αρ. 790/27.05.2024 (ΦΕΚ 2987/τ. Β’/27.05.2024) Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει (άρθρο 2 πυροσβεστικής διάταξης 20/2024 (ΦΕΚ Β’ 2695/09-05-2024):

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε)Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων  και απορριμμάτων.

στ) Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση  στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020.

2. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (02) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με το αρθ. 6 της υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2695/Β/09.05.2024), επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από το Δήμο:

α) Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β) Η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών

γ) Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας κα Ευγενία Μενύχτα, τηλέφωνο: 2795360-511 – ηλεκτρονική διεύθυνση:  jmenyxta@gortynia.gov.gr